STANDARD  REAR HUB
HI-POLISH & CHROME  REAR HUB

HONDA C70 / EX5  REAR HUB
[ Silver,Grey,Hi-Polish,Chrome,H/P(72),CP(72) ]
Pt no. 42601-102-670
HONDA SUPRA  REAR HUB
( Silver, Black, Hi-Polish, Chrome )
HONDA WAVE  REAR HUB ( Silver, H/P )
Pt no. 42635-KPH-900
SUZUKI RC / RR / RGS  REAR HUB ( Silver )
Pt no. 64110-M35-300
YAMAHA LAGENDAZ  REAR HUB ( Grey )
Pt no. 2P3-F5311-00
YAMAHA RXZ  REAR HUB ( Black )
Pt no. 55F-5311-00
YAMAHA Y80 / Y100 / Y110  REAR HUB
[ Black, Silver, H/P(72) ]
Pt no. 41K-S5311-00
MODENAS KRISS  REAR HUB
[ Silver, Black, Hi-Polish, H/P(72) ]
Pt no. 41038-1307